Klauzula informacyjna dla Klientów MTB sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MTB Sp. z o.o.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
a) Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Inspektorem Ochrony państwa danych osobowych jest :Tomasz Bednarz,
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez email: tomasz.bednarz@ustb.pl
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
e) Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
f) Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.
a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do przenoszenia danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora